Zásady ochrany osobních údajů

obchodní společnosti Blakkwood Records s.r.o.
se sídlem Jemnická 313/15, 140 00, Praha 4, Česká republika
identifikační číslo: 02817837

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu 

 

Tím, že procházíš toto webové rozhraní internetového obchodu BLAKK.MARKET, nebo kontaktuješ BLAKK.MARKET prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonu e-mailové komunikace, sociálních médií, nebo poskytneš BLAKK.MARKET jakýkoli druh osobních údajů, nakládá a zpracovává BLAKK.MARKET Tebou poskytnuté osobní údaje. Tímto dokumentem Tě v souladu s právními předpisy informujeme způsobu zpracování osobních údajů a o právech, která ze zpracování osobních údajů vznikají.

 

KDO JE SPRÁVCEM TVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Správcem Tvých osobních údajů je společnost Blakkwood Records s.r.o., se sídlem Jemnická 313/15, 140 00, Praha 4, Česká republika, identifikační číslo: 02817837, e-mail: info@blakkwood.com, tel.: 775 987 311 (dále jen „Správce“).

 

V JAKÝCH SITUACÍCH BUDEME TVÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

 

S TVÝM SOUHLASEM

 

Právní titul: Souhlas.

 

O udělení souhlasu Tě požádáme, jestliže s Tebou nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům zpracování osobních údajů bez tvého souhlasu (recitál č. 47 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, dále jen „nařízení GDPR“) a chceš od nás dostávat:

 1. marketingové nabídky;
 2. obchodní sdělení;
 3. přijímat výhody našeho zákaznického programu;

 

Pokud nám udělíš svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto bodu pro zasílání marketingových nabídek, obchodních sdělení nebo pro možnost přijímat výhody zákaznického programu Správce, můžeš takový souhlas kdykoliv odvolat písemnou formou zaslanou na adresu Správce nebo elektronickou formou zaslanou na e-mail: info@blakkwood.com.

 

BEZ TVÉHO SOUHLASU 

Bez Tvého souhlasu můžeme zpracovávat Tvé osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

 

   1. Právní titul: Plnění smlouvy.

Účel:  

 • realizace uzavřené smlouvy (nejčastěji smlouvy kupní), včetně dodání a související komunikace

 

   1. Právní titul: Provedení opatření před uzavřením smlouvy provedených na Tvoji žádost.

Účel:  

 • poskytování informací na Tvoji žádost o podmínkách uzavření smlouvy, dostupnosti zboží, dodání zboží, apod.   1. Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce.

Účel: 

 • pro vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce;
 • ve vybraných případech posouzení Tvojí důvěryhodnosti;
 • přímý marketing směrovaný výhradně vůči našim registrovaným zákazníkům a osobám splňujícím požadavky dle recitálu č. 47 nařízení GDPR spočívající v nabídce relevantních produktů a služeb poskytovaných naší společností v souvislosti s předchozími plněními smlouvy, nebo v souvislosti s Tvojí registrací zákaznického účtu. 

 

   1. Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona. 

Účel: 

 • poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona;
 • vedení účetnictví;
 • elektronická evidence tržeb.

 

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ AUTOMATICKY

 

Při návštěvě našeho internetového obchodu stránky o Tobě můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Tvém internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka. 

 

Můžeme také zpracovávat informace o Tvém chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách jsi navštívíl a které zboží je zobrazeno. 

 

Informace o Tvém chování na webu jsou však z důvodu Tvého maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. Přistupuješ-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Tvém mobilním zařízení.

 

Uvedené automatické zpracování osobních údajů slouží výlučně pro zlepšování našich služeb. Např. pomocí historie objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží a služeb k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové nabídky, které jsou přímo pro Tebe a odpovídají Tvým potřebám a zájmům.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O TOBĚ ZPRACOVÁVÁME?

 

Podle druhu právního titulu můžeme o Tobě zpracovávat následující osobní údaje, které nám sdělíš:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození);
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa);
 • údaje o produktech, které jsi zakoupil, příp. o službách, které jsme ti poskytli;  
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak);
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené částce apod.);
 • pouze v anonymizované podobě údaje o přístupech na internetové stránky obchodu - IP adresa, datum a čas přístupu, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka.
 • pouze ve vybraných případech údaje o Tvojí důvěryhodnosti, pro účely tzv. blacklistu (viz. obchodní podmínky Správce – článek Přeprava a dodání zboží).

 

 • Z JAKÝCH ZDROJŮ TYTO INFORMACE POCHÁZEJÍ?

 

Tvé osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí výhradně od Tebe, tedy údaje, které jsi nám poskytl/a např. v souvislosti s uzavřením smlouvy (nákupem zboží) nebo jsi nám je sdělil/a pro účely zákaznického programu a registrace do něj, nebo na základě Tvého výslovného souhlasu.

 

KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Tvé osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném nebo uvedeném rozsahu těmto kategoriím příjemců:  

 1. našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Tebou, a to zejména:
 • dodavatelům informačních technologií, pomocí kterých provozuje internetový obchod zpracováváme Tvoje objednávky. Za dodržování povinností ochrany osobních údajů těchto osob odpovídáme ve stejném rozsahu jako je uvedeno v tomto dokumentu;
 • poskytovatelům účetních a daňových služeb pro plnění našich zákonných povinností;
 • poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb (dopravce), avšak pouze v rozsahu Tvého jména a příjmení, doručovací adresy, tel. číslo, na kterém Tě může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně vymazat;
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Tvých údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);
 • pokud nám k tomu udělíš souhlas v rozsahu Tvé e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách našeho internetového obchodu, provozovateli služby sloužící generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem. Takový provozovatel je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů. Předáním tohoto osobního údaje však zajišťujeme veškerá v tomto dokumentu uvedená práva a plníme veškeré povinnosti.
 • Naše společnost nemá přístup k údajům o platebních kartách, kterými platíš v našem internetovém obchodu. Údaji o Tvých platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.


 • JAK DLOUHO TVÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

   

  Tvoje osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Tebou a námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Tvoje osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu. V případě, že se přihlásíš k odběru obchodních sdělení nebo marketingových nabídek, budeme Tvoje osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, popř. do doby vyslovení Tvého nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. 

  Údaje získané prostřednictvím zákaznického účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl zákaznický účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

  Upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Tebou udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). 

   

  JAKÁ MÁŠ PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ TVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  Pokud jde o Tvé osobní údaje, máš následující práva, která můžeš uplatnit elektronickou formou odeslanou na e-mailovou adresu: inf@blakkwood.com, nebo písemnou formou odeslanou na adresu sídla Správce:

  • Právo na přístup – můžeš Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Tobě zpracováváme. Správce Ti poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů. 

  Dále máš právo požadovat od Správce

   • jaké jsou konkrétní účely zpracování Tvých osobních údajů;
   • jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů;
   • kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů;
   • plánovaná doba, po kterou budou Tvoje osobní údaje u Správce uloženy;
   • zda máš právo požadovat od nás opravu nebo výmaz Tvých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
   • informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Tebe.
  • Právo na opravu – můžeš Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Tobě zpracováváme
  • Právo na výmaz – můžeš Správce požádat, aby vymazal Tvé osobní údaje (pokud tak již Správce neučinil sám), pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. odvolal jsi souhlas, na jehož základě byly Tvé osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  3. vznesl/a jsi námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Tvých osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jsi vznesl námitky proti zpracování Tvých osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  4. Tvé osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. Tvé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • Právo na omezení zpracování – můžeš Správce požádat, aby omezil zpracování Tvých osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. Popřel/a jsi přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování Tvých osobních údajů je protiprávní, ale odmítáš výmaz těchto údajů a místo toho žádáš o omezení jejich použití;
  3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Ty je požaduješ pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. Vznesl/a jsi námitku proti zpracování Tvých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Tvými oprávněnými důvody 
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máš právo získat osobní údaje, které se Tě týkají, a které jsi poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Tvých osobních údajů založeno na souhlasu, máš právo Tvůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jsi dal souhlas, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – můžeš kdykoliv vznést námitku proti zpracování Tvých osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – máš právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

   

  SOUBORY COOKIE

 • Některé stránky webového rozhraní obchodu používají soubory cookies, což jsou malé soubory, které jsou umístěny do internetového prohlížeče, když návštěvník navštíví webové rozhraní. Soubory cookies jsou používány za účelem, nabízení v budoucnu lépe přizpůsobených možností díky tomu, že jsou rozpoznány a zapamatovány konkrétní preference návštěvníka při prohlížení.

  Můžeš mít kontrolu nad tím, jaké cookies o Tobě Správce zpracovává. K tomuto můžeš použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Nebo můžeš používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžeš ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážeš i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníš tím fungování některým funkcím. Vypnutím analytických cookies zobrazování marketingových nabídek nezabráníš, jen pro Tebe budou méně relevantní.

  x